Therapie Vormen

Er zijn oneindig veel therapievormen maar niet iedere vorm leent zich goed voor het thema seksueel misbruik. De vormen die wij hier hebben opgenomen zijn een mix van therapieën die bedoeld zijn voor traumaverwerking en therapieën die een goede aanvullingen kunnen zijn op traumatherapie. Wij zijn namelijk van mening dat de kracht van verwerking juist zit in het combineren van meerdere vormen. Raadpleeg altijd jouw arts of therapeut welke vorm voor jou van toepassing is, maar vergeet daarbij vooral ook niet te doen wat voor jou goed voelt. 

“tijdens mijn therapie heb ik samen met mijn psycholoog gekozen voor EMDR als hoofd methode. Gaandeweg heeft mijn psycholoog op basis van mijn behoefte en haar observaties ook andere therapievormen gebruikt om mij beter te kunnen behandelen. Zo heeft zij bijvoorbeeld onderdelen uit onder andere BEPP- en gestalttherapie toegepast. Daarnaast ben ik op eigen initiatief energetische therapie gaan volgen. Voor mij was deze op maat gemaakte combinatie van de verschillende vormen een hele fijne en effectieve manier om aan mijn verwerking te werken”- Sara Dekker

Psychotherapie is een effectieve gespreks-behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Het doel van psychotherapie is klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Jouw inzet is hierbij even belangrijk als de deskundigheid van je psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en van je eigen mogelijkheden. Psychotherapie is hard werken. Het proces gaat gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie behandeling garandeert niet dat je de rest van je leven gelukkig zult zijn, maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat je de problemen beter leert hanteren.

Psychotherapie is vaak de eerste keuze bij complexe psychische problematiek en angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Psychotherapie kan worden gegeven als individuele therapie of groepspsychotherapie en kent een grote verscheidenheid in behandelsituaties, intensiteit en methoden.

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende gebeurtenissen gedurende het leven. Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal.

In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) is een aangetoond, effectieve behandeling voor PTSS, die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen. BEPP helpt pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Bij de BEPP wordt desgewenst de partner betrokken bij de behandeling.

De therapie bestaat uit 16 sessies, waarin eerst uitleg over de klachten en de relatie met het trauma gegeven wordt. Middels imaginaire exposure wordt terug gegaan naar de traumatische ervaring om verdriet en boosheid toe te laten. Door te schrijven van bijvoorbeeld een boze brief en/of afscheidsbrief aan overleden mensen komen belangrijke gevoelens voor de verwerking aan bod. Als dan de klachten aanzienlijk verminderd zijn, wordt de aandacht gericht op de impact van het trauma op iemands leven en op wat men er van kan leren.

De behandeling wordt afgesloten met een afscheidsritueel. BEPP is een intensieve maar meestal succesvolle behandeling, die helpt om het trauma te verwerken en om het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een vorm van therapie die gericht is op het concreet laten uitdoven van angst ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen.

EMDR is ontwikkeld voor mensen met enkelvoudige psychotrauma klachten. Dat zijn duidelijk afgebakende angsten, ontstaan ten gevolge van eenmalige ervaringen van (heftige) traumatische aard, zoals bijvoorbeeld een zware aanrijding, verkracht worden, of het meemaken van een zelfmoord.

Tijdens EMDR therapie roep je vanuit het perspectief van het heden, bewust de herinneringen van de gebeurtenissen op. Inclusies de gevoelens, emoties en angsten die daarbij horen. Tegelijkertijd wordt je bewust afgeleid door geluid en/of beweging, waardoor de connectie die er bestaat tussen herinnering en emoties verdwijnt. Hierdoor kan de angst makkelijker wegvloeien.

Gestalttherapie is een vorm van procesgerichte gesprekstherapie. Je gaat niet alleen in gesprek over wat je denkt en vindt, maar vooral over wat je voelt en ervaart. Wat voel je in je lijf, met al je zintuigen? Wat gebeurt er hier en nú? Het gaat hier om gewaarzijn, of ‘awareness’. Deze term ken je misschien van mindfulness. Door je gewaarzijn te vergroten vind je vaak nieuwe, meer heilzame, antwoorden.

Je leert opnieuw contact te maken met je eigen binnenwereld. Zo leer je jezelf beter kennen en voel je wat voor jou belangrijk is. Daardoor kun je zelf verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij jou passen. Contact is een belangrijk begrip in de gestaltbenadering. Hoe maak je wel of geen contact met je partner, familie, vrienden? Hoe kun je het contact herstellen als dit verstoord is?

Als je door middel van exposure therapie de confrontatie met de traumatische gebeurtenis aangaat, zal je angst voor de gebeurtenis in eerste instantie toenemen, maar daarna ook weer afnemen. Bij een volgende keer zal je angst weer toenemen maar in mindere mate. Hoe vaker je dit doet, hoe meer je angst afneemt. Je leert dat je het aankunt terug te denken aan de traumatische gebeurtenis waardoor het je niet meer onnodig belemmert in je leven.

Soms wordt gekozen voor een directe confrontatie (exposure in vivo). Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan teruggaan naar de plaats waar de traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Door op deze manier de confrontatie met je trauma aan te gaan in plaats van de confrontatie te vermijden, wordt je angst minder en kun je de traumatische gebeurtenis verwerken.

Haptotherapie is een therapie waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De essentie van de haptotherapie is om je (weer) bewust te laten worden van je aangeboren vermogens om je te kunnen openen voor bevestigend contact. Je kunt jezelf zijn wanneer je durft te voelen, daar uitdrukking aan kunt geven en daar zoveel vertrouwen in hebt ontwikkeld dat je ernaar leeft. In de therapie wordt voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar je blokkeert, jezelf inhoudt, jezelf terughoud, of niet in contact bent met jezelf. Er worden vermogens ontwikkeld zodat je meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in het jezelf kunnen terugtrekken of afsluiten.

Haptotherapie gaat uit van het gegeven dat je lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in je lichaam, remmingen in je gevoelsbewegingen, voorkeurshoudingen- en bewegingen en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut is erop gericht je hiervan bewust te laten worden en aan te spreken op je eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen op deze manier loskomen, herkend worden en verwerkt.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) gaat ervan uit dat veel lijden wordt veroorzaakt doordat mensen proberen er op een verkeerde manier vanaf te komen. Pogingen om innerlijke pijn op te lossen, kunnen het leed vergroten. ACT moedigt mensen aan vruchteloze oplossingen los te laten.

Het accepteren van innerlijke pijn houdt niet in dat je passief en lamgeslagen de pijn ondergaat. In plaats daarvan beleef je actief het negatieve gevoel. Het gevolg hiervan is dat de innerlijke pijn niet onnodig gaat overheersen. Dit element van de Acceptatie en Commitment Therapie lijkt op mindfulness.

Commitment verwijst naar betrokkenheid. ACT moedigt je aan actief keuzes te maken in je leven, zodat je leven in overeenstemming komt met je eigen doelen en waarden. Doe wat jij belangrijk en waardevol vindt.

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.
In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij niet in de eerste plaats gekeken wordt naar individuele klachten.

Het uitgangspunt van de systeem of gezinstherapie is dat iemands klachten samenhangen met de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. In de systeemtherapie worden verkeerde onderlinge betrekkingen aangepakt. Daardoor gaan mensen zich beter voelen.

Psychodrama is gebaseerd op de rollentheorie. Ieder mens vervult een verschillende rollen in zijn leven zoals de rol van werknemer, moeder, vader, zoon, dochter, vriend(in), e.a. Mensen kunnen met sommige rollen wel en met andere rollen geen moeite hebben. In psychodrama wordt onderzocht hoe een rol wordt vervuld om vervolgens te ontdekken of je het anders wilt en kunt. In psychodrama gaat men ervan uit dat mensen hun omgeving creatief tegemoet kunnen treden.

Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever en spontaner met situaties, anderen en met zichzelf om te gaan. Voorop staat het beleven, ontdekken, herkennen en van daaruit erkennen van de communicatie van jezelf en de ander.

Schema’s bepalen hoe je kijkt naar jezelf, de ander en de wereld. Schematherapie draait om het doorbreken van negatieve patronen (ofwel: schema’s) binnen je gedachten, gevoelens en overtuigingen. Deze schema’s sturen je gedrag aan en ze zijn helaas niet altijd constructief. Schema’s kunnen over jezelf gaan, maar ook over anderen.

De meeste negatieve schema’s kloppen niet, maar zijn toch behoorlijk hardnekkig aanwezig en niet zo makkelijk te veranderen. Dat komt omdat ze van jongs af aan met je zijn meegegroeid en vertrouwd voelen. Vaak ben je je er niet eens van bewust. Voorbeelden van negatieve schema’s zijn: ‘Ik doe nooit iets goed, niemand zit op mij te wachten’, of ‘Ik word alleen aardig gevonden als ik alles perfect doe’.

Tijdens schematherapie worden negatieve schema’s binnen je gedachten, gevoelens en overtuigingen opgespoord én veranderd. Je leert de schema’s te herkennen en te benoemen. Vervolgens leer je hoe je grip krijgt op de negatieve schema’s. Inzicht in het ontstaan kan hierbij al helpen. Soms zijn er ook gerichte (gedrags)oefeningen voor nodig.

Energetische therapie is een alternatieve therapie waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelf-genezend vermogen van de mens centraal staat door middel van het overbrengen van kosmische of universele energie.

Door middel van handoplegging of strijkende bewegingen langs het lichaam brengt de energetisch therapeut deze energie op je over, waardoor je zelf-genezend vermogen wordt geactiveerd. Deze helende energie is op persoonlijk op jou afgestemd en gaat daarheen waar het voor jou op dat moment nodig is. Het gaat naar die plaatsen die geblokkeerd zijn en heft deze blokkades op waardoor je klachten kunnen verminderen of zelfs helemaal kunnen verdwijnen. Tevens wordt overtollige energie verwijderd, wat ervoor zorgt ervoor dat de levensenergie weer vrij in je lichaam kan stromen.

Energetische therapie is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg maar juist een hele goede aanvulling.

PSYCH-K®️ is een eenvoudige methode om op het onderbewuste niveau belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen. Deze methode is ook in te zetten bij het transformeren van de waarneming van een stressvolle situatie. Hier is een specifiek protocol voor in PSYCH-K®️. Het kan worden toegepast op vrijwel elke situatie in het leven, hoe schijnbaar onbeduidend of intens ook. De situatie kan reëel of ingebeeld zijn. Het kan iets zijn dat in het verleden gebeurde, nu gebeurt of in de toekomst kan gebeuren. Het doel van het toepassen van dit protocol, is dat jij een hele-brein toestand bereikt met betrekking tot de situatie met vrede en niet-gehechtheid, als één van meerdere opties. Het transformeren van de waarneming van een bepaalde situatie met PSYCH-K®️, transformeert vaak de waarneming van andere vergelijkbare situaties mee. Dit proces duurt een paar seconden of een paar minuten, afhankelijk van de tijd die je nodig hebt. Wat ik er mee wil zeggen is dat je redelijk snel van de stress, ongemak of andere gevoelens af bent die de situatie normaliter bij je oproept. Dus wil je niet langer door jouw ervaring negatief getriggert worden en steeds maar weer herinnert worden aan de stress of pijn? Dan kan een stress-transformatie voor jou een uitkomst bieden. Voor meer info over PSYCH-K®️ , ga dan naar: https://www.pealcoaching.nl/psych-k/

Bij paardentherapie wordt het paard ingezet tijdens de therapie sessies. Het paard helpt je in het proces van bewustwording, maar maakt het ook makkelijker omdat je niet hoeft te praten en meer steun kan ervaren. Daarom kan paardentherapie erg fijn zijn voor mensen die moeilijk bij hun gevoel kunnen of niet graag willen praten. Ook kinderen vinden paardentherapie vaak veel fijner dan gesprekstherapie.

Waarom paardentherapie werkt?
Je wordt gemotiveerd om te doen in plaats van alleen te praten, je wordt letterlijk in beweging gezet waardoor rationele denkprocessen omzeild worden.
Het paard reageert op je gevoel en uitstraling. Hierdoor worden onbewuste processen bewust gemaakt. Je weet beter hoe je overkomt, wat je uitstraling zegt en wanneer je gespannen bent. Dit biedt de basis om te werken aan je ontwikkeling.

Je hebt een veilige omgeving om te werken aan nieuw gedrag. En voelt je ontspannen door de paarden en buitenlucht.
Rationele denkprocessen worden omzeild. Je kunt even niet zo goed nadenken met een los paard in de bak.

Schrijftherapie is laagdrempelige vorm van therapie om boven water te krijgen wat je nou precies dwarszit. Dit doe je door te schrijven en met name te reflecteren op de gevoelens die het schrijven oproept.

Het grote voordeel van schrijftherapie is dat je geen direct contact met de therapeut hoeft te onderhouden en in eigen tempo en op eigen wijze aan je probleem kunt werken. Dit doe je door gerichte opdrachten uit te wisselen met een therapeut via e-mail of inloggen op een site. Daarnaast heb je telefonisch contact wanneer dat nodig is. Zeker voor mensen die omgang met anderen moeilijk vinden, is dit een uitkomst.

Geen direct contact tussen jou en de therapeut is ook juist weer het nadeel van deze therapie vorm. De therapeut mist een belangrijke bron van (non-verbale) signalen die hij/zij normaal wel heeft. Daarnaast vraagt deze therapievorm veel discipline en doorzettingsvermogen vanuit doordat het de vrijblijvend van aard is.